header

Sociální podnik

Společnost bude provozovat svoji činnost při dodržení principů sociální ekonomiky a sociálního podniku:

Společensky prospěšný cíl

Společensky prospěšným cílem společnosti je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Sociální prospěch

Společnost bude zaměstnávat minimálně třicet procent (30 %) osob ze znevýhodněných skupin zohledňujících jejich specifické potřeby, a to především osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané:osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, tj. jsou uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce České republiky déle než 1 (jeden) rok,

  • osoby, které mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, tj. jsou uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce České republiky dosáhla v posledních 2 (dvou) letech souborné délky 12 (dvanácti) měsíců,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby v nebo po výkonu trestu,
  • osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče,
  • žadatelé o azyl žijící na území České republiky déle než l (jeden) rok.
  • Vztahy sociální společnosti směřují k maximálně možnému zapojení zaměstnanců do rozhodování a samosprávy společnosti tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi demokratickým rozhodováním a manažerskou činností. zaměstnanci mají právo vyjadřovat se ke strategickým dokumentům týkajících se fungování sociální společnosti, mohou svobodně prezentovat své podněty, stížnosti či výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových porad. Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informování o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzdělávání dle individuálních možností.

Ekonomický prospěch

Případný zisk z účasti na trhu bude přednostně použit pro rozvoj sociální společnosti nebo naplňování jejího společensky prospěšného cíle. Míra této reinvestice bude realizována minimálně ve výši padesát jedna procent (51 %) zisku společnosti. Informace o využití případného zisku je veřejně dostupná.

Manažerské řízení společnosti je nezávislé na zřizovateli či vlastníkovi.

Objem z odměny za služby bude tvořit třicet procent (30 %) z celkových výnosů podniku.

Environmentální prospěch

Sociální společnost je založena a bude se dále rozvíjet na konceptu environmentálního prospěchu – udržitelného rozvoje, s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů a šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí.

Místní prospěch

Sociální činnost společnosti bude přednostně uspokojovat potřeby místní komunity, místní poptávky a využívat místní zdroje, vstupovat do místních iniciativ a partnerství a přispívat místnímu rozvoji. V tomto směru bude rozvíjena spolupráce zejména s institucemi státní správy a samosprávných celků a s organizacemi působícími v sociální oblasti. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti. Společnost vytváří pracovní prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smysluplnou práci.

Zakladatelská listina CPRHK Zakladatelská listina CPRHK Zakladatelská listina CPRHK Zakladatelská listina CPRHK
footer